ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument oraz jednoosobowy przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej oraz podmiotów wskazanych w art. 3855 Kodeksu Cywilnego, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w trybie ust 1 i 2 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Właściciela Serwisu - SWEET PLANET S.C. WIEWIÓRSKA I WIEWIÓRSKI, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 7. Prawo zawrotu nie przysługuje, jeżeli Użytkownik nabył w Sklepie Towar wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służy do zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Użytkownik ma prawo żądać doprowadzenia zakupionego Towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę lub naprawę wadliwego towaru. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 2. W celu realizacji prawa do reklamacji, Użytkownik winien odesłać reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności na koszt Sklepu na adres: SWEET PLANET S.C. WIEWIÓRSKA I WIEWIÓRSKI, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź oraz wysłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@sweetplanet.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz z Towarem.
 4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.